Երեքշաբթի, 17.05.2022, 04:32
Ցանկ
Հարցումներ
Օգտվում եք մեր գրադարանից
Всего ответов: 11461
Օնլայն-Օֆլայն

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Մուտքի ձև
free counters
Главная » 2011 » Դեկտեմբեր » 28 » ԴԱՐՁԱՎ ԱՎԱՆԴԱԿԱՆ
17:59
ԴԱՐՁԱՎ ԱՎԱՆԴԱԿԱՆ

§2011 Ãí³Ï³ÝÇ É³í³·áõÛÝ ÁÝûñóáÕ¦

ÙñóáõÛÃÇ ³Ù÷á÷áõÙÁ

27.12.2001 Ã.

2011 Ãí³Ï³ÝÇ ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 27-ÇÝ ÐäØÐ ·Çï³Ï³Ý ·ñ³¹³ñ³ÝÇ ÑáõÙ³ÝÇï³ñ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý նորաբաց ÁÝûñó³ëñ³ÑáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í §2011 Ãí³Ï³ÝÇ É³í³·áõÛÝ ÁÝûñóáÕ¦ ³í³Ý¹³Ï³Ý ѳݹ»ëÁ:

Ìñ³·ñáõ٠ݳ˳ï»ëí³Í ¿ñ հաղթողներին  íϳ۳ϳÝÝ»ñÇ, Ýí»ñÝ»ñÇ Ñ³ÝÓÝáõÙ ¨  ßÝáñѳíáñ³ÝùÇ Ëáëù»ñ:

гٳÉë³ñ³ÝÇ 11 ý³ÏáõÉï»ïÝ»ñÇ ¨ ѻݳϻï³ÛÇÝ í³ñųñ³ÝÇ ßáõñç 12.000 ÁÝûñóáÕÝ»ñÇó ÁÝïñí»É ¿ÇÝ ³Ù»Ý³ß³ï ·ñù»ñ ÁÝûñó³Í 12 áõë³ÝáÕÝ»ñ և Ù»Ï ³ß³Ï»ñï:

¸³ÑÉÇ×áõÙ ¿ÇÝ ¹³ë³ËáëÝ»ñ, áõë³ÝáÕÝ»ñ, ³Ýí³ÝÇ ·ñáÕÝ»ñ, ѳٳÉë³ñ³ÝÇ Ý³ËÏÇÝ ßñç³Ý³í³ñïÝ»ñ, µáÉáñ å³ñ·¨³ïñíáÕÝ»ñÇ ÍÝáÕÝ»ñÁ, Ýñ³Ýó ¹åñáóÝ»ñÇ ïÝûñ»ÝÝ»ñ, գեներալներ, այլ ԲՈՒՀ-երի գիտական գրադարանների տնօրեններ, ՀՀ Ազգային գրադարանի աշխատակիցներ, Հայ Առաքելական եկեղեցու ներկայացուցիչներ, Խաչատուր Աբովյանի տուն-թանգարանի տնօրենը:

ØÇçáó³éáõÙÁ µ³óí»ó ï»ñáõÝ³Ï³Ý ³ÕáÃùáí, áñÁ ϳñ¹³ó î³íáõßÇ Ã»ÙÇ ³é³çÝáñ¹Ç ÷á˳Ýáñ¹` гÛñ Âáñ·áÙ í³ñ¹³å»ïÁ:

²ÛÝáõÑ»ï¨ ÐäØÐ ·Çï³Ï³Ý ·ñ³¹³ñ³ÝÇ ïÝûñ»Ý îÇ·ñ³Ý ä»ïñáëÛ³ÝóÁ ³é³ÝÓÇÝ-³é³ÝÓÇÝ µ»Ù Ññ³íÇñ»ó É³í³·áõÛÝ ÁÝûñóáÕÝ»ñÇÝ`

¶³µñÇ»É Ü³Ñ³å»ïÛ³ÝÇÝ`  å³ïÙáõÃÛ³Ý ¨ Çñ³í³·ÇïáõÃÛ³Ý ý³ÏáõÉï»ï,

²Ýáõß ê³ñ·ëÛ³ÝÇÝ`   Ñá·»µ³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ëáóÇ³É³Ï³Ý Ù³Ýϳí³ñÅáõÃÛáõÝ,

êáݳ î»ñ- ØÇݳëÛ³ÝÇÝ`    Ùß³ÏáõÛÃÇ ý³ÏáõÉï»ï,

ØÇɻݳ â³ñµáõ¹³·Û³ÝÇÝ`  µ³Ý³ëÇñ³Ï³Ý ý³ÏáõÉï»ï,

¶áѳñ ºñÇóÛ³ÝÇÝ`  ëϽµÝ³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý ý³ÏáõÉï»ï,

²Éí³ñ¹ ø³ëÛ³ÝÇÝ`  ѳïáõÏ ÏñÃáõÃÛ³Ý ý³ÏáõÉï»ï,

ê³ñ·Çë ܳ½³ñÛ³ÝÇÝ`  Ñá·»µ³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ëáóÇ³É³Ï³Ý Ù³Ýϳí³ñÅáõÃÛ³Ý ý³ÏáõÉï»ï /½ÇÝíáñ³Ï³Ý Ñá·»µ³Ý/,

سñ·³ñÇï³ Ô³½³ñÛ³ÝÇÝ` ٳûٳïÇϳÛÇ ¨ ÇÝýáñÙ³ïÇϳÛÇ ý³ÏáõÉï»ï,

гÛϳÝáõß ø³ÕùóÛ³ÝÇÝ`  Ï»Ýë³µ³ÝáõÃÛ³Ý, ùÇÙdzÛÇ ¨ ³ß˳ñѳ·ñáõÃÛ³Ý ý³ÏáõÉï»ï,

²ñ³ùëÛ³ ºÕdz½³ñÛ³ÝÇÝ` ýǽÇϳï»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý ý³ÏáõÉï»ï,

²ñáõëÛ³Ï øáëÛ³ÝÇÝ`    ûï³ñ É»½áõÝ»ñÇ ý³ÏáõÉï»ï,

²Ýݳ ̳éáõÏÛ³ÝÇÝ` ·»Õ³ñí»ëïÇ ý³ÏáõÉï»ï,

Èdzݳ ¶ÇÅɳñÛ³ÝÇÝ`  ÐäØРѻݳϻï³ÛÇÝ í³ñųñ³ÝÇ ³ß³Ï»ñï,

áñáÝó  íϳ۳ϳÝÝ»ñ ¨ Ýí»ñÝ»ñ ѳÝÓÝ»óÇÝ ý³ÏáõÉï»ïÇ ¹»Ï³ÝÝ»ñÁ, í³ñųñ³ÝÇ ïÝûñ»ÝÁ, Ýñ³Ýó ÍÝáÕÝ»ñÇ Ñ»ï, ÇëÏ Ù»ÏÇÝ Ý³¨ Çñ ѳñ³½³ï ºñ¨³ÝÇ ¶³·ÇÏ êï»÷³ÝÛ³ÝÇ ³Ýí³Ý ÃÇí 135 ¹åñáóÇ ïÝûñ»ÝÁ:

Տիգրան Պետրոսյանցը լավագույններին հանձնեց նաև հատուկ այդ օրվա համար հրատարակված "2011 թվականի լավագույն ընթերցող" գրքույկը, որտեղ ներկայացված էին բոլոր 13 լավագույնները, օրվա հրավերքի նկարազարդ տոմսը և գրադարանի ընթերցողական էլեկտրոնային անդամատոմսեր:

§2001 Ãí³Ï³ÝÇ É³í³·áõÛÝ ÁÝûñóáÕ¦ íϳ۳ϳÝÇ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ѳÝÓÝáõÙÇó Ñ»ïá Ýñ³Ýó ßÝáñѳíáñ³Ï³Ý Ëáëùáí ¹ÇÙáõÙ ¿ÇÝ Ñ³ÝÓÝáÕÝ»ñÁ: ÞÝáñѳíáñ³ÝùÇ Ëáëù ³ë³óÇÝ ·ñáÕ, Ññ³å³ñ³Ï³Ëáë, г۳ëï³ÝÇ ·ñáÕÝ»ñÇ ÙÇáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·³Ñ ȨáÝ ²Ý³ÝÛ³ÝÁ, ·»Ý»ñ³É-Ù³Ûáñ ²ñë»Ý üǹ³ÝÛ³ÝÁ, åñáé»Ïïáñ ²ñÙ»Ý Â³Ù³½Û³ÝÁ, ¹»Ï³ÝÝ»ñ êñµáõÑÇ ¶¨áñ·Û³ÝÁ, ²ñÙÇÝ» ²í³·Û³ÝÁ, лÕÇÝ» ʳã³ïñÛ³ÝÁ, êí»ïɳݳ Ðáí³ÏÇÙÛ³ÝÁ, ¶³·ÇÏ ¸»ÙÇñ˳ÝÛ³ÝÁ, γñ»Ý гÛñÛ³ÝÁ, ê³ñ·Çë »ñ½Û³ÝÁ, ¹»Ï³ÝÇ ï»Õ³Ï³É ê³ñ·Çë ¾Éµ³ÏÛ³ÝÁ, ѻݳϻï³ÛÇÝ í³ñųñ³ÝÇ ïÝûñ»Ý ܳÇñ³ ê³ý³ñÛ³ÝÁ, ÃÇí 135 ¹åñáóÇ ïÝûñ»Ý ¶³ñ»·ÇÝ Ü»ñëÇëÛ³ÝÁ, ѳٳÉë³ñ³ÝÇ ßñç³Ý³í³ñï, ÐÐ ë÷ÛáõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý í³ñãáõÃÛ³Ý å»ï ²Ý¹ñ³ÝÇÏ ²ñß³ÏÛ³ÝÁ /å³ñ·¨³ïñí³ÍÝ»ñÁ ëï³ó»É ¿ÇÝ Ýñ³ Ýϳñ³Ñ³Ý³Í §Ð³í³ï³Ùù¦ ýÇÉÙÁ/, ·ñáÕ ²ñë»Ý гٵ³ñÛ³ÝÁ: ÞÝáñѳíáñ³ÝùÇ Ëáëù ³ë³óին ݳ¨ ծնողներ Հայկազ Նահապետյանը, Մարիետա Դալլաքյանը, Հասմիկ Ծառուկյանը, Լուիզա Չաթալյանը, ÃÇí 135 ¹åñáóÇ 7-ñ¹ ¹³ë³ñ³ÝÇ ³ß³Ï»ñïáõÑÇ Ü³Ý»Ý: Շնորհավորանքի խոսքերում հատկապես շեշտվեց միջոցառման դաստիարակչական նշանակությունը և հատկապես ուսանողների ծնողների անմիջական մասնակցության փաստը:

ÐÛáõñ ·ñáÕ-Ùï³íáñ³Ï³ÝÝ»ñÁ ѳٳÉë³ñ³ÝÇ ·Çï³Ï³Ý ·ñ³¹³ñ³ÝÇÝ ÝíÇñ»óÇÝ Çñ»Ýó í»ñç»ñë Ññ³ï³ñ³Ï³Í ·ñù»ñÇó:

§2011 Ãí³Ï³ÝÇ É³í³·áõÛÝ ÁÝûñóáÕ¦-Ç ïÇïÕáëÇÝ ³ñųݳó³í ¶³µñÇ»É Ü³Ñ³å»ïÛ³ÝÁ, »ñÏñáñ¹Á ²Ýáõß ê³ñ·ëÛ³ÝÝ ¿ñ, »ññáñ¹Á` êáݳ î»ñ-ØÇݳëÛ³ÝÁ:

²é³çÇÝ »éÛ³ÏÇ É³í³·áõÛÝÝ»ñÇÝ È¨áÝ ²Ý³ÝÛ³ÝÁ ÝíÇñ»ó Çñ Ñ»ÕÇݳϳÛÇÝ ·ñù»ñÁ` ç»ñ٠ٳϳ·ñáõÃÛ³Ùµ:

Գեղարվեստի ֆակուլտետի դեկան Սարգիս Թերզյանը բացարձակ հաղթողին` Գաբրիել Նահապետյանին նվիրեց հայկական մանրանկարչության գեղեցիկ վերարտադրություն:

Համալսարանի մի շարք շրջանավարտների և հայտնի մտավորականների /Անդրանիկ Արշակյան, Հովհաննես Սարոյան, Արսեն Համբարյան/ գրադարանի տնօրեն Տիգրան Պետրոսյանցը հանձնեց գրադարանի "Պատվո ընթերցող" էլեկտրոնային անդամատոմսեր:

È³í³·áõÛÝÝ»ñÇÝ  áÕçáõÝ»ó ¨ Ñ³çáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ Ù³Õûó ÐäØÐ é»Ïïáñ, դոկտոր-åñáý»ëáñ èáõµ»Ý ØÇñ½³Ë³ÝÛ³ÝÁ: ܳ Ù³ëݳíáñ³å»ë Ýß»ó, áñ ËÇëï ϳñ¨áñ ¿ ݳ¨ ³Ûëûñí³ É³í³·áõÛÝÝ»ñÇ Ñ»ï³·³ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³ÝÁ ѻ層ÉÁ, áñå»ë½Ç Ýñ³Ýù ϳñáÕ³Ý³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝáõÙ Çñ»Ýó ëï³ó³Í ·Çï»ÉÇùÝ»ñÁ ͳé³Û»óÝ»Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³ÝÁ:  

 

²Ýݳ سñïÇñáëÛ³Ý

ÐäØÐ ·Çï³Ï³Ý ·ñ³¹³ñ³ÝÇ ³í³· ·ñ³¹³ñ³Ý³í³ñ, 

ÐäØÐ ·ñ³¹³ñ³Ý³ÛÇÝ-ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñ µ³ÅÇÝ

                                                                                                                                      Ù³·Çëïñ³ïáõñ³ÛÇ 2-ñ¹ ÏáõñëՀայտնի են լավագույն ընթերցողները


27.12.2011

Դեկտեմբերի 27-ին Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի գիտական գրադարանի հումանիտար գրականության ընթերցասրահում տեղի ունեցավ <<2011թ-ի լավագույն ընթերցող>> մրցույթը:  ՀՊՄՀ  գիտական  գրադարանը երկրորդ  անգամ իր  ավելի քան 17 հազար ընթերցողներից ընտրել էր 2011 թվականի լավագույններին: Նրանցից յուրաքանչյուրը հունվար-նոյեմբեր ամիսներին գրադարանից օգտվել էր   հարյուրից ավելի անգամ: Մրցույթի սկզբունքի համաձայն, յուրաքանչյուր ֆակուլտետից և ՀՊՄՀ հենակետային վարժարանից ընտրվել էին ամենաբարձր ընթերցողական ցուցանիշ ունեցող մեկական ուսանող և աշակերտ: Այս տարի բացառություն էր արվել Կրթության հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ համար: Այս ֆակուլտետից ընտրվել էին երկու ուսանող, որոնցից մեկը  զինվորական հոգեբանության բաժնից: Միջոցառումը սկսվեց  <<Տերունական աղոթք>>-ով, որը կարդաց Տավուշի թեմի տեղապահի փոխանորդ` Հայր Թորգոմ վարդապետը:   Միջոցառման ընթացքում իրենց ելույթներով և բարեմաղթանքներով հանդես  եկան համալսարանի դեկաններ և ամբիոնի վարիչներ, գրող, հրապարակախոս, գրողների միության նախագահ  Լևոն Անանյանը,  գեներալ-մայոր Արսեն Ֆիդանյանը, գրող Արսեն Ղամբարյանը, Սփյուռքի նախարարության Սփյուռքի վարչության պետ նույն համալսարանի շրջանավարտ Անդրանիկ Արշակյանը, որը նաև արժանացավ պատվո ընթերցողի անդամատոմսին:  Լավագույնի տիտղոսին արժանացավ պատմության ֆակուլտետի ուսանող` Գաբրիել Նահապետյանը: Առաջին եռյակում հայտնված լավագույններին Լևոն Անանյանը  նվիրեց  իր մակագրությամբ գրքեր:

http://armspu.am/news/n/8/ln/am
Просмотров: 1182 | Добавил: Mankavarj | Рейтинг: 5.0/128
Всего комментариев: 1
0
1 ARUS QASYAN   [Материал]
ES EL EM MASNAKCEL AYS MRCUYTIN,HIANALI KAZMAKERPWATS ER ,SHNORAKAL EM KAZMAKERPI4NERIC,HUSOW EM KPAHPAN EM MRCANAKS.

Имя *:
Email *:
Код *:
Փնտրել
Օրացույց
«  Դեկտեմբեր 2011  »
ԵրկԵրքՉրքՀնգՈւբՇբԿր
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Արխիվ
Block title
Block content
ԿԱՅՔԻ ՕՊԵՐԱՏՈՐ ԱՐՄԵՆ ԷԴՈՒԱՐԴԻ ՄԿՐՏՉՅԱՆ.e-mail-armen193@mail.ru© 2022 Хостинг от uCoz