Հինգշաբթի, 13.06.2024, 11:03
Ցանկ
Հարցումներ
Ինչ գրքեր եք նախընտրում
Всего ответов: 11369
Օնլայն-Օֆլայն

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Մուտքի ձև
free counters

     ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ

ՕՐՀՆԵՐԳԸ

        Խոսք` Մարտին Գիլավյանի             Երաժշտություն` Արկադի Շեկունցի

   Ճանապարհը քո փառավոր
      Շարունակվի թող հավիտյան,
Կանաչ լինի ու լուսավոր

        Մեր հարազատ Համալսարան:

    Կրկներգ. Դու մայր տաճար մեր դպրության,
       Դու մեր երթի փարոս մի նոր,
    Ճամփան ես մեր լուսավոր,
Աբովյանից մինչ այսօր:

ՄԵՐ  ԳՐԱԴԱՐԱՆԸ

     Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի գրադարանը հիմնադրվել է 1922 թ-ին` 190 կտոր գրականության ֆոնդով:
     Հանրային գրադարանից (հետագայում` Ալ.Մյասնիկյանի անվան, ներկայումս` ՀՀ ազգային գրադարան) և Երևանի պետական համալսարանից նորաստեղծ գրադարանին տրամադրվել է շուրջ 4000 օրինակ գիրք: Առաջին գրադարանապետ Մուշեղ Գասպարյանի ջանքերով Սբ.Էջմիածնի Մատենադարանից բերվել է ևս 1000 օրինակ հայագիտական և պատմագիտական գրականություն: Նա գործուղվել է Մոսկվա, հանդիպել Ն.Կ.Կրուպսկայային և խնդրել գրադարանին պարբերաբար տպագիր արտադրանքի իրավունք վերապահել: 1937-1939 թթ-ին գրադարանը մտցվել է գրադարանների այն ցուցակի մեջ, որոնք ստանում էին անվճար և վճարովի պարտադիր օրինակներ Մոսկվայի և Երևանի գրապալատների միջոցով: 
     Առաջին գրադարանապետին փոխարինել են տնօրեններ, Մոսկվայի կուլտուրայի ինստիտուտի գրադարանային ֆակուլտետի շրջանավարտ Դուխիկ Մովսիսյանը  (մինչև 1961 թ-ը, նրա օրոք գրքային ֆոնդը հասել է 134.000-ի), ՀԽՍՀ վաստակավոր գրադարանավար Ադրինե Աբելյանը (1961-1995 թթ-ին), Տիգրան Հովհաննիսյանը (1995-2009 թթ-ին):
     1972 թ-ին գրադարանն ուներ 400.000 կտոր գրականություն: 2011 թ-ի հունվարրի 1-ի դրությամբ գրադարանն ունի ավելի քան 630.000  օրինակ գիրք, որից 325.000-ը` ուսումնական, 240.000-ը` գիտա-տեղեկատվական, 65.000-ը` գեղարվեստական:
     Գրադարանն ունի 24 օրինակ հնատիպ,ավելի քան 3000 արժեքավոր գիրք,768 նախախորհրդային հայկական ամսագիր: Գրադարանի մատենագրության բաժնում պահվում է 702 ատենախոսություն և 758 սեղմագիր: Գրադարանը ստանում է 17 անուն թերթ ու 82 անուն գիտատեսական ամսագիր:
     2011 թ-ի հունվարի 1-ի դրությամբ գրադարանն ունի շուրջ 18000 ընթերցող: Գրադարանի ընթերցողների սպասարկումն իրականացվում է երկու աբոնեմենտների, ընթերցասրահի, գիտական կաբինետի միջոցով, զգալի տեղ է հատկացվում էլեկտրոնային տեղեկատվությամբ ապահովմանը գիտական կաբինետում տեղակայված և համացանցին միացված երեք համակարգիչների միջոցով: Գրադարանի գրքային ֆոնդի հարստացումը կատարվում է հիմնականում համալսարանի միջոցներով, ստանում ենք նաև բազմաթիվ նվիրատվություններ:
     Համալսարանի ռեկտորի  2009 թ-ի նոյեմբերի 2-ի  հրամանով գրադարանի տնօրեն է նշանակվել մատենագետ, պատմաբան, մշակութաբան, լրագրող Տիգրան Պետրոսյանցը: 2009 թ-ի  դեկտեմբերի 16-ի հրամանով նա ընդգրկվել է գիտական խորհրդի կազմում: 


ʳã³ïáõñ ²µáíÛ³ÝÇ ³Ýí³Ý
ѳÛÏ³Ï³Ý å»ï³Ï³Ý Ù³Ýϳí³ñÅ³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ
·Çï³Ï³Ý ·ñ³¹³ñ³ÝÇó û·ïí»Éáõ ϳÝáÝÝ»ñÁ

 

                ÐäØÐ ·Çï³Ï³Ý ·ñ³¹³ñ³ÝÁ ëï»ÕÍí»É ¿ 1922 Ã-Ç ë»åï»Ùµ»ñÇ 30-ÇÝ:

            ÐäØÐ ·Çï³Ï³Ý ·ñ³¹³ñ³ÝáõÙ ³Ûëûñ ѳßí³ñÏíáõÙ ¿ ³í»ÉÇ ù³Ý 600.000 Ùdzíáñ ·Çñù:

            ¶Çï³Ï³Ý ·ñ³¹³ñ³ÝÁ µ³Õϳó³Í ¿ Ñ»ï¨Û³É µ³ÅÇÝÝ»ñÇó.

            *   ëå³ë³ñÏÙ³Ý,

            *   ѳٳÉñÙ³Ý ¨ Ùß³ÏÙ³Ý,

            *   ·ñ³å³ÑáóÇ,

            *   Ù³ï»Ý³·ÇïáõÃÛ³Ý,

            *   ѳٳϳñ·ã³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ³íïáÙ³ï³óÙ³Ý /նոր է ստեղծվելու/:

            ¶Çï³Ï³Ý ·ñ³¹³ñ³ÝÝ áõÝÇ Ý³¨ ÑáõÙ³ÝÇï³ñ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý, µÝ³·Çï³Ù³Ã»Ù³ïÇÏ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¨ Ù³ÙáõÉÇ ëå³ë³ñÏÙ³Ý ÁÝûñó³ëñ³ÑÝ»ñ:

            ¶Çï³Ï³Ý ·ñ³¹³ñ³ÝÇó û·ïí»Éáõ ϳÝáÝÝ»ñÁ.

            *   ¶ñ³¹³ñ³ÝÇó û·ïí»Éáõ Ëñ³íáõÝù áõÝ»Ý ÐäØÐ åñáý»ëáñ³¹³ë³Ëáë³Ï³Ý ϳ½ÙÁ, ³ëåÇñ³ÝïÝ»ñÁ, ѳÛóáñ¹Ý»ñÁ, áõë³ÝáÕÝ»ñÁ, ³í³· ¹åñáóÇ áõëáõóÇãÝ»ñÁ ¨ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÁ, ³ÛÉ ´àôÐ-»ñÇ ¹³ë³ËáëÝ»ñÁ ¨ áõë³ÝáÕÝ»ñÁ,  ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÁ, ·Çï³Ï³Ý ·ñ³¹³ñ³ÝÇ ,,ä³ïíá ÁÝûñóáÕÝ»ñÁ,,: ì»ñçÇÝÝ»ñë ·Çï³Ï³Ý ·ñ³¹³ñ³ÝÇ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ϳñáÕ »Ý û·ïí»É ·Çï³Ï³Ý ·ñ³¹³ñ³ÝÇ ïÝûñÇÝáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ë³ÑÙ³Ýí³Í ϳñ·Ç ѳٳӳÛÝ:

            *   ¶Çï³Ï³Ý ·ñ³¹³ñ³ÝÇ µ³Å³Ýáñ¹ ϳ٠ÁÝûñóáÕ ¹³éݳÉáõ ѳٳñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ êå³ë³ñÏÙ³Ý µ³ÅÇÝ /ÑÇÝ ß»ÝùÇ ³é³çÇÝ Ñ³ñÏ/ Ý»ñϳ۳óÝ»É Ñ»ï¨Û³É ÷³ëï³ÃÕûñÁ` »ñÏáõ Éáõë³Ýϳñ /3x4 ã³÷Ç/, åñáý»ëáñ³¹³ë³Ëáë³Ï³Ý ϳ½ÙÇ Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñÁ` ï»Õ»Ï³Ýù ϳ¹ñ»ñÇ µ³ÅÝÇó, áñï»Õ å»ïù ¿ Ýßí³Í ÉÇÝÇ Ý»ñϳ۳óÝáÕÇ Ï³ñ·³íÇ׳ÏÁ ¨ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·ñÇ ï¨áÕáõÃÛáõÝÁ, ³ëåÇñ³ÝïÝ»ñÁ ¨ ѳÛóáñ¹Ý»ñÁ` ï»Õ»Ï³Ýù ³ëåÇñ³Ýïáõñ³ÛÇ µ³ÅÝÇó, áõë³ÝáÕÝ»ñÁ` áõëÝáÕ³Ï³Ý ·ñùáõÛÏÁ ϳ٠ï»Õ»Ï³Ýù ý³ÏáõÉï»ïÇ ¹»Ï³Ý³ïÇó, ³í³· ¹åñáóÇ áõëáõóÇãÝ»ñÁ ¨ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÁ` ï»Õ»Ï³Ýù ¹åñáóÇ ïÝûñÇÝáõÃÛáõÝÇó: ²ÛÉ µáõÑ»ñÇ Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñÁ, ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÁ, ,,ä³ïíá ÁÝûñóáÕÝ»ñÁ,,` ݳ¨  ³ÝÓݳ·Çñ:

            *   ÀÝûñóáÕ³Ï³Ý ïáÙëÁ ÁÝûñóáÕÇÝ Çñ³íáõÝù ¿ ï³ÉÇë, ïÝûñÇÝáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ë³ÑÙ³Ýí³Í ϳñ·áí, û·ïí»Éáõ ·Çï³Ï³Ý ·ñ³¹³ñ³ÝÇ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇó: ²ÛÝ ïñíáõÙ ¿ áñáß³ÏÇ Å³ÙÏ»ïáí` ϳËí³Í ÁÝûñóáÕÇ Ñ³Ù³Éë³ñ³Ý³Ï³Ý ϳñ·³íÇ׳ÏÇó. µ³Ï³É³íñdzïÇ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ` ãáñë ï³ñÇ, Ù³·Çëïñ³ïáõñ³ÛÇ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ` »ñÏáõ ï³ñÇ, ³ëåÇñ³ÝïÝ»ñÇ ¨ ѳÛóáñ¹Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ` »ñ»ù ï³ñÇ, åñáý»ëáñ³¹³ë³Ëáë³Ï³Ý ϳ½ÙÇ Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ` Ýñ³ Ñ»ï ÏÝù³Í å³Ûٳݳ·ñÇ ï¨áÕáõÃÛ³Ùµ, ³ÛÉ ´àôÐ-»ñÇ Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñÇ, ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ` Ù»Ï ï³ñÇ, ,,ä³ïíá ÁÝûñóáÕÝ»ñÇ,, ѳٳñ` ³ÝųÙÏ»ï:

                 *    Ընթերցողական տոմսը ներկայացվում է`

  • գրադարան և ընթերցասրահ մտնելիս,
  • գրքեր, տպագիր այլ նյութեր ստանալու ժամանակ,
  • տնօրինության պահանջով:

                 *    Արգելվում է ընթերցողական տոմսը ուրշին տալը:

                 *     Գիրքը, տպագիր այլ նյութերը փչացնողը ենթակա է պատասխանատվության:

                 *    Գիրք կորցնողը պարտավոր է վերականգնել նույն գիրքը կամ դրա փոխարեն վերադարձնել տասնապատիկ արժեքի այլ գիրք:

                *    Ընթերցողը պարտավոր է լռություն պահպանել գրադարանում և ընթերցասրահում:

            

            *   ¶ñ³¹³ñ³ÝÝ áõÝÇ http://mankavarzh.do.am ¿É»ÏïñáݳÛÇÝ Ï³ÛùÁ: Øáõïù ·áñÍ»Éáí ϳÛùÇ ,,¶ñ³å³Ñáó,, µ³ÅÝÇ Ñ»ï¨Û³É ѳëó»` www.armunicat.am:8991/ARMA, ÁÝûñóáÕÁ ϳñáÕ ¿ ÷Ýïñ»É Çñ»Ý Ñ»ï³ùñùñáÕ ·ÇñùÁ` Ýß»Éáí ϳ٠Ýñ³ í»ñݳ·ÇñÁ, ϳ٠ѻÕÇݳÏÇ ³ÝáõÝÁ, Ññ³ï³ñ³ÏÙ³Ý ï³ñ»ÃÇíÁ, ï»ÕÁ, ·ñùÇ Ã»Ù³ïÇϳÝ, ýáñÙ³ïÁ, ×ßï»É áñ ·ñ³¹³ñ³Ýáõ٠ϳ ïíÛ³É ·ÇñùÁ ¨ ϳï³ñ»É ¿É»ÏïñáݳÛÇÝ å³ïí»ñ: ¾É»ÏïñáݳÛÇÝ ù³ñï³ñ³ÝáõÙ Ùáõïù³·ñí³Í ¿ Ùáï 1,5 ÙÇÉÇáÝ Ùdzíáñ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ:

            γÛùÇ ,,¶ñ³å³Ñáó,, µ³ÅÝáõÙ ³éϳ ¿ ݳ¨ ,,¾É»ÏïñáݳÛÇÝ å³ß³ñÝ»ñ,, å³ÑáóÁ, áñáï»Õ ó³Ýϳó³Í µÝ³·³í³éÇ í»ñ³µ»ñÛ³É Ï³ñ»ÉÇ ¿ ·ïÝ»É ³ñï³ë³ÑÙ³ÝÛ³Ý ·Çï³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý å³ß³ñÝ»ñ:

            г۳ëï³ÝÛ³Ý ·ñ³¹³ñ³ÝÝ»ñÇ ·ñ³å³ß³ñÇ Ù³ï»Ý³·Çï³Ï³Ý ï»Õ»Ï³ïáõ ³ÕµÛáõñ ¿ ¿É»ÏïñáݳÛÇÝ Ñ³Ù³Ñ³í³ù ·ñ³óáõó³ÏÁ, áñÇó û·ïí»Éáõ ѳٳñ å»ïù ¿ ³Ûó»É»É ÇÝï»ñÝ»ï³ÛÇÝ Ñ»ï¨Û³É ϳÛù»ñÁ.

 

            http://www.armunicat.am:8991/ARMA /ѳۻñ»Ý/

            http://www.armunicat.am:8991/ALEPH /³Ý·É»ñ»Ý/

           

            ¾É»ÏïñáݳÛÇÝ Ñ³Ù³Ñ³í³ù ·ñ³óáõó³ÏÇ ¨ Ýñ³ÝÇó û·ïí»Éáõ ϳÝáÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ Ñ³í»ÉÛ³É ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ëï³Ý³Éáõ ѳٳñ å»ïù ¿ ³Ûó»É»É ÐäØÐ ·Çï³Ï³Ý ·ñ³¹³ñ³Ý:

 

            ÐäØÐ ·Çï³Ï³Ý ·ñ³¹³ñ³ÝÇ ïÝûñ»ÝÝ ¿ å³ïÙ³µ³Ý îÇ·ñ³Ý ä»ïñáëÛ³ÝóÁ:

 

                ÐäØÐ ·Çï³Ï³Ý ·ñ³¹³ñ³Ý

                ÐäØÐ µ³ñÓñ³Ñ³ñÏ ß»Ýù

                Ñ»é. /+37410/ 567444Библиотека

Библиотека Армянского государственного педагогического университета имени Хачатура Абовяна была основана в 1922 году с фондом литературы в 190 экземпляров.
 
Из Публичной библиотеки (впоследствии – Библиотека имени Ал. Мясникяна, в настоящее время – Национальная библиотека РА) и Ереванского государственного университета новообразованной библиотеке было предоставлено около 4000 экземпляров книг.  Усилиями первого директора библиотеки Мушега Гаспаряна из хранилища Св. Эчмиадзина было перевезено еще 1000 экземпляров арменоведческой и исторической литературы. Он был командирован в Москву, встретился с Н.К. Крупской и попросил сохранить за библиотекой право на периодическую печатную продукцию. В 1937-1939 г.г. библиотека была внесена в список библиотек, которые получали бесплатные и платные обязательные экземпляры через книжные палаты Москвы и Еревана.  

Первого директора библиотеки сменили выпускница библиотечного факультета Московского института культуры Духик Мовсисян (руководила библиотекой до 1961 г., благодаря ей книжный фонд достиг 134.000), затем заслуженный библиотекарь  Армянской ССР  Адрине Абелян (1961-1995гг. ), Тигран Ованнисян (1995-2009).

В 1972 г. в фонд библиотеки состоял из 4000 экземпляров.  На 1 января 2011 года библиотека имела более 630.000 экземпляров книг, 325.000 из которых – учебные, 240. 000  – научно-познавательные, 65.000 – художественные.

Библиотека имеет 24 единицы старинных и более 3000 единиц ценных книг, 768 экземпляров досоветских армянских журналов. В библиографическом отделе библиотеки хранится 702 диссертации и 758 рефератов. Библиотека получает газеты 17 наименований и научно-теоретические журналы 82 наименований.
 
На 1 января 2011 года библиотека имела около 18000 читателей. Обслуживание читателей библиотеки осуществляется посредством двух абонементов, читального зала, научного кабинета, особое место уделяется электронному информационному обеспечению через посредство установленных в научном кабинете и подсоединенных к интернету трех компьютеров. Пополнение книжного фонда библиотеки осуществляется из средств университета, а также пожертвований.  

Приказом ректора университета от 2 ноября 2009 года директором библиотеки был назначен библиограф, историк, культуролог, журналист Тигран Петросянц.  По приказу от 16 декабря 2009 года он был ввведен в состав Ученого совета. 
 
 
Научная библиотека Армянского государственного педагогического университета имени Хачатура Абовяна

Научная библиотека АГПУ была основана 30 сентября 1922 г.
В научной библиотеке АГПУ сегодня насчитывается более 600.000 единиц книг.
 
Научная библиотека состоит из следующих отделов:
*   обслуживания
*   пополнения и изучения
*   хранилища
*   библиографического
*   компьютерных услуг и автоматизации (вскоре будет создан)
 
Научная библиотека имеет также читальные залы гуманитарной литературы, естественнонаучной и математической литературы, зал обслуживания периодики.

Правила пользования научной библиотекой
 
Право пользоваться библиотекой имеют профессорско-преподавательский состав АГПУ, аспиранты, соискатели, студенты, учителя и ученики старших школ, преподаватели и студенты других вузов, граждане, "Почетные читатели” научной библиотеки. Последние могут пользоваться услугами научной библиотеки согласно порядку, установленному  руководством научной библиотеки.
 
*  Для того, чтобы стать абонентом или читателем научной библиотеки, необходимо представить в отдел обслуживания (первый этаж старого корпуса) следующие документы: две фотографии (3х4), представителям профессорско-преподавательского состава – справку из отдела кадров, где должна быть указана должность и длительность рабочего договора, аспирантам и соискателям – справку из отдела аспирантуры, студентам – студенческую  книжку или справку из деканата факультета, учителям и ученикам старших школ – справку   от руководства школы. Работникам других вузов, гражданам, "Почетным читателям” – также паспорт.

*   Читательский билет предоставляет возможность читателю пользоваться услугами научной библиотеки согласно порядку, установленному  руководством научной библиотеки.
 
 *  Читательский билет выдается на определенный период в зависимости от положения, занимаемого читателем в университете: для студентов бакалавриата – на  четыре года, для студентов магистратуры – на  два года, для аспирантов и соискателей – на  три года, для представителей профессорско-преподавательского состава – в зависимости от срока подписанного с ними трудового договора, для представителей других вузов – на  1 год, для ''Почетных читателей''–  бессрочно.

*  Читательский билет предъявляется:
   - при входе в библиотеку и читальный зал,
  - при получении книг, других печатных материалов,
  - по требованию руководства.
 
*   Запрещено передавать читательский билет другим лицам.
 
*   Читатель несет ответственность за порчу книги, других печатных материалов .
 
*  Потерявший книгу обязан восстановить ту же книгу, либо вместо нее вернуть другую книгу десятикратной стоимости.
 
*   Читатель обязан соблюдать тишину в библиотеке и читальном зале.

*   Библиотека имеет электронный сайт http://mankavarzh.do.am/. Зайдя на следующий адрес раздела ''Книгохранилище''  www.armunicat.am:8991/ARMA, читатель может найти интересующую книгу, отметив либо ее название, либо автора, год издания, место, тематику книги, формат, уточнить, в какой библиотеке имеется данная книга, и сделать электронный заказ. В электронной базе имеется около 1,5 миллионов единиц литературы.


В разделе ''Книгохранилище'' на сайте есть также ''Электронные запасы'', где можно найти иностранную литературу по разным отраслям науки. Электронный указатель литературы является библиографическим информационным источником  книжного собрания библиотек Армении. Чтобы воспользоваться списком литературы, необходимо посетить следующие интернет сайты:
http://www.armunicat.am:8991/ARMA/на армянском /
http://www.armunicat.am:8991/ALEPH /на английском /
          
Для дополнительной информации  об электронном  указателе литературы и правилах пользования следует обращаться в научную библиотеку АГПУ.
Директор научной библиотеки АГПУ – историк Тигран Петросянц.
Научная библиотека АГПУ
Высотное здание АГПУ
Тел: (+37410)597072
mankavarzh.do.am
Փնտրել
Օրացույց
«  Հունիս 2024  »
ԵրկԵրքՉրքՀնգՈւբՇբԿր
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Արխիվ
Block title
Block content
ԿԱՅՔԻ ՕՊԵՐԱՏՈՐ ԱՐՄԵՆ ԷԴՈՒԱՐԴԻ ՄԿՐՏՉՅԱՆ.e-mail-armen193@mail.ru© 2024 Хостинг от uCoz