Երեքշաբթի, 28.09.2021, 14:33
Ցանկ
Հարցումներ
Ինչ գրքեր եք նախընտրում
Всего ответов: 11317
Օնլայն-Օֆլայն

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Մուտքի ձև
free counters
Главная » 2011 » Փետրվար » 4 » ,,ՄԱՆԿԱՎԱՐԺ,, ԹԵՐԹԻ ԽՄԲԱԳԻՐՆԵՐԸ
01:14
,,ՄԱՆԿԱՎԱՐԺ,, ԹԵՐԹԻ ԽՄԲԱԳԻՐՆԵՐԸ
ՀՊՄՀ ԳԻՏԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ՆՈՐ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

03.02.2011 թ.
    
     ՀՊՄՀ գիտական գրադարանը ևս մեկ հրատարակություն իրականացրեց: Տպագրվել է ,,Մանկավարժ,, թերթի խմբագիրները,, կենսամատենագիտությունը: Ներկայացնում ենք հրատարակության առաջաբանը.
     §ÐÇÙݳ¹ñÙ³Ý ûñí³ÝÇó ʳã³ïáõñ ²µáíÛ³ÝÇ ³Ýí³Ý ѳÛÏ³Ï³Ý å»ï³Ï³Ý Ù³Ýϳí³ñÅ³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÁ »Õ»É ¿ »ñÏñÇ Ëáßáñ áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ù»ÏÁ ¨ Ùßï³å»ë ³ñųݳó»É ѳë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý áõ Éñ³ïíáõÃÛ³Ý áõß³¹ñáõÃÛ³ÝÁ: سÝϳí³ñÅ³Ï³Ý Ï³¹ñ»ñ å³ïñ³ëïáÕ Ñ³ëï³ïáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ Ñá¹í³ÍÝ»ñ áõ ѳÕáñ¹áõÙÝ»ñ »Ý ïå³·ñ»É г۳ëï³ÝÇ ·ñ»Ã» µáÉáñ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ã»ñûñÝ áõ Ù³ÙáõÉÇ ³ÛÉ ûñ·³ÝÝ»ñÁ: ê³Ï³ÛÝ ÏÛ³ÝùÇ Ñ³ñ³÷á÷áË ³é³çÁÝóóÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇó Ù»ÏÁ ÙÇßï »Õ»É ¿ ë»÷³Ï³Ý Ù³ÙáõÉÇ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ: Ü»ñù¨Ý»ñÇó »ÏáÕ ³Ûë å³Ñ³ÝçÇÝ ¨ Ù³ÙáõÉÇ ÏáÉ»ÏïÇí ϳ½Ù³Ï»ñåÇã ÉÇÝ»Éáõ Ññ³Ù³Û³Ï³ÝÇÝ Ñ³í³ï³ñÇÙ, 1960-³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇ Ï»ë»ñÇÝ, ËáñÑñ¹³ÛÇÝ ³·ÇïåñáåÇ Ññ³Ñ³Ý·áí í»ñ³µ³óí»óÇÝ ÇÝãå»ë 1960 Ã-ÇÝ ÷³Ïí³Í ßñç³Ý³ÛÇÝ Ã»ñûñÁ, ³ÛÝå»ë ¿É µ³óí»óÇÝ Ýáñ»ñÁ: ºí ³Û¹ Ýáñ»ñÇ ÃíáõÙ ¿ñ ʳã³ïáõñ ²µáíÛ³ÝÇ ³Ýí³Ý ѳÛÏ³Ï³Ý å»ï³Ï³Ý Ù³Ýϳí³ñÅ³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ §Ø³Ýϳí³ñŦ µ³½Ù³ïå³ù³Ý³Ï ûñÃÁ:  45 ï³ñÇ §Ø³Ýϳí³ñŦ ûñÃÁ ѳñ³½³ï ´àôÐ-Ç Ñ»ï ÑÛáõë»É ¿ Çñ Ï»Ýë³·ñáõÃÛáõÝÁ` ÙdzÝß³Ý³Ï ¹³éݳÉáí ѳٳÉë³ñ³ÝÇ ï³ñ»·ÇñÁ: »ñÃÇ Ñ³Ù³ÉÇñÁ ûñûÉÇë ³ÛÝï»Õ ѳݹÇåáõÙ »ë µáÉáñ ³ÛÝ Ñ³Ý·ñí³Ý³ÛÇÝ ËݹÇñÝ»ñÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ ÑÕáõÙÝ»ñÇÝ, áñ Ñݳñ³íáñ ¿ñ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É Ã»ñÃÇ ÙÇçáóáí: ²Ûëï»Õ ³éÝãíáõÙ »ë ѳٳÉë³ñ³ÝÇ ³Û¹ ï³ñÇÝ»ñÇ µáÉáñ ¹»Ùù»ñÇÝ, Ù³ñ¹Ï³Ýó, ý³ÏáõÉï»ïÝ»ñÇ áõëáõÙÝ³Ï³Ý ³éûñdzÛÇÝ, µ³½áõÙ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ å³ïÙáÕ ÝÛáõûñÇÝ áõ ÝϳñÝ»ñÇÝ: ÆëÏ ³Û¹ ³Ù»ÝÁ Çñ³Ï³Ý³óñ»É »Ý ³Û¹ 45 ï³ñÇÝ»ñÇÝ Çñ³ñ ѳçáñ¹³Í 16 ËÙµ³·ÇñÝ»ñÁ: »ñÃÇ ³é³çÇÝ ÙÇ ù³ÝÇ Ñ³Ù³ñÁ ËÙµ³·ñ»É ¿ ³Ýí³ÝÇ É»½í³µ³Ý ä»ïñáë ´»¹ÇñÛ³ÝÁ: ÜáõÛÝ å³ßïáÝáõÙ ßáõñç ÑÇÝ· ï³ñÇ ³ß˳ï»É ¿ ·ñ³Ï³Ý³·»ï гÛϳ½ Øáõñ³¹Û³ÝÁ: ²Ûëï»Õ ¿ Çñ ËÙµ³·ñ³Ï³Ý áõÕÇÝ ëÏë»É ºñ¨³ÝÇ å»ï³Ï³Ý ѳٳÉë³ñ³ÝÇ ßñç³Ý³í³ñï ȨáÝ ²Ý³ÝÛ³ÝÁ: ܳ Ñ»Ýó ³Ûë å³ßïáÝÇó ¿ ·Ý³ó»É §¶³ñáõݦ ³Ùë³·Çñ, áñÁ ѻﳷ³ÛáõÙ ßáõñç 10 ï³ñÇ ËÙµ³·ñ»É ¿: ̳Ýñ áõ ¹Åí³ñÇÝ ¿ ËÙµ³·ñÇ ·áñÍÁ, å³ïí³µ»ñ áõ ÇÝãáõ ã¿` ݳ¨ »ñµ»ÙÝ` ³ÝßÝáñѳϳÉ: ´³Ûó ÙÇßï å³ïÇí ¿ ËÙµ³·Çñ ÉÇÝ»ÉÁ: ²Ûëûñ §Ø³Ýϳí³ñÅǦ ËÙµ³·ÇñÝ»ñÇ Ù»Í Ù³ëÝ ³ñ¹»Ý Ù»½ Ñ»ï ã¿: ºí ³Ûë ÷áùñÇÏ ·ñùáõÛÏÁ ݳ¨ Ýñ³Ýó áõÕÕí³Í ßÝáñÑ³Ï³É³Ï³Ý Ëáëù ¿: » Ýñ³Ýù, û ³åñáÕ ËÙµ³·ÇñÝ»ñÁ ·Çï»Ý ÑÇÝ ÑÇß³ï³Ï³ñ³ÝÝ»ñÇó ѳÛïÝÇ ×ßÙ³ñïáõÃÛáõÝÁ` §... ·Çñë Ùݳ ÑÇß³ï³ÏáÕ: Տիգրան Պետրոսյանց¦:

     Ահա խմբագիրների ցուցակը

1965-1965  Բեդիրյան Պետրոս Սարգսի
1965-1970  Մուրադյան Հայկազ Ստեփանի
1966-1969  Առաքելյան Զավեն
1968-1969  Գրիգորյան Վ.Հ.
1968-1969  Հովակիմյան Արտավազդ Անուշավանի
1970-1970  Խաչատրյան Ավագ Խաչատուրի
1971-1974  Անանյան Լևոն Զաքարի
1974-1974  Նիկոլյան Գ.Մ.
1974-1976  Քալաշյան Գագիկ Մհերի
1975-1978  Հարությունյան Միքայել Ալեքսանի
1978-1979  Սահակյան Սուրեն Մուշեղի
1979-1982  Ամիրբեկյան Գ.Ս.
1980-1982  Իսահակյան Վլադիմիր Իսահակի
1982-1995  Հովհաննիսյան Տիգրան Կնյազի
2000-2003  Դանոյան Շուշանիկ Բաբկենի
2003-         Ասրյան Սիլվա Ալեքսանդրի:

                                                                    

Просмотров: 1710 | Добавил: Mankavarj | Рейтинг: 5.0/254
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Փնտրել
Օրացույց
«  Փետրվար 2011  »
ԵրկԵրքՉրքՀնգՈւբՇբԿր
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28
Արխիվ
Block title
Block content
ԿԱՅՔԻ ՕՊԵՐԱՏՈՐ ԱՐՄԵՆ ԷԴՈՒԱՐԴԻ ՄԿՐՏՉՅԱՆ.e-mail-armen193@mail.ru© 2021 Хостинг от uCoz