Երեքշաբթի, 17.05.2022, 00:50
Ցանկ
Հարցումներ
Գնահատեք մեր կայքը
Всего ответов: 13098
Օնլայն-Օֆլայն

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Մուտքի ձև
free counters
Главная » 2012 » Հուլիս » 10 » ՀՊՄՀ ԳԻՏԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆԸ ԹԱՆԳԱՐԱՆԻՆ - ԶԵԿՈՒՅՑ 3
09:31
ՀՊՄՀ ԳԻՏԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆԸ ԹԱՆԳԱՐԱՆԻՆ - ԶԵԿՈՒՅՑ 3

ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ

ՀՊՄՀ

ԳԻՏԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆԸ

 

       Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի գիտական գրադարանը հիմնադրվել է 1922 թվականի սեպտեմբերի 30-ին` 190 միավոր գրքով:

     Հանրային գրադարանից (հետագայում` Ալ.Մյասնիկյանի անվան, ներկայումս` ՀՀ Ազգային գրադարան) և Երևանի պետական համալսարանից նորաստեղծ գրադարանին տրամադրվել է շուրջ 4000 օրինակ գիրք:

      Առաջին գրադարանապետ Մուշեղ Գասպարյանի ջանքերով Սուրբ Էջմիածնի Մատենադարանից բերվել է ևս 1000 օրինակ հայագիտական և պատմագիտական գրականությունՆա գործուղվել է Մոսկվա, հանդիպել Ն.Կ.Կրուպսկայային և խնդրել գրադարանին պարբերաբար տրամադրել տպագիր արտադրանք: 1937-1939 թթ-ին գրադարանը մտցվել է գրադարանների այն ցուցակի մեջ, որոնք ստանում էին անվճար և վճարովի պարտադիր օրինակներ Մոսկվայի և Երևանի գրապալատների միջոցով:

       1960 թվականին գրադարանն ուներ 255.000 միավոր գրականություն:

     1972 թվականին գրադարանն ուներ 400.000 կտոր գրականություն: Հաշվի առնելով այս հանգամանքը ԽՍՀՄ կրթության նախարարությունը գրադարանին տվել է գիտական 2-րդ կարգի կարգավիճակ: Գրադարանի աշխատակազմում բացվել են մշակման, սպասարկման, մատենագիտության բաժիններ:

     1991 թվականին, հաշվի առնելով, որ գրադարանն ուներ շուրջ 600.000 միավոր տպագիր հավաքածու, գրադարանին տրվել է 1-ին կարգի գիտական գրադարանի կարգավիճակ և աշխատողների թիվը հասցվել է 67 միավորի: 

      2012 թ-ի հունվարրի 1-ի դրությամբ գրադարանն ունի շուրջ 600.000  օրինակ գիրք, որից 300.000-ը` ուսումնական, 235.000-ը` գիտա-տեղեկատվական, 65.000-ը` գեղարվեստական:

      Գրադարանն ունի 24 օրինակ հնատիպ, ավելի քան 5000 արժեքավոր գիրք, 768 նախախորհրդային հայկական ամսագիր:

      Գրադարանի մատենագրության բաժնում պահվում է 691 ատենախոսություն և 1535 այլ սեղմագիր:

       Գրադարանը ստանում է 17 անուն թերթ ու 52 անուն գիտատեսական ամսագիր:

     2012 թ-ի հունվարի 1-ի դրությամբ գրադարանն ունի շուրջ 17500 ընթերցող, այս թվից 500-ը այլ ԲՈՒՀ-երի ուսանողներ են  

       Գրադարանի ընթերցողների սպասարկումն իրականացվում է երկու աբոնեմենտների, երեք ընթերցասրահի միջոցով, զգալի տեղ է հատկացվում էլեկտրոնային տեղեկատվությամբ ապահովմանը: Հումանիտար գրականության ընթերցասրահում տեղադրված 13, մամուլի ընթերցասրահում 4 համակարգիչներ միացված են համացանցին:

       Գրադարանի գրքային ֆոնդի հարստացումը կատարվում է հիմնականում համալսարանի միջոցներով, ստացվում են նաև բազմաթիվ նվիրատվություններ:

гٳÉë³ñ³ÝÇ Õ»Ï³í³ñáõÃÛ³Ý ¨ Ù³ëݳíáñ³å»ë é»Ïïáñ, ¹áÏïáñ-åñáý»ëáñ èáõµ»Ý ØÇñ½³Ë³ÝÛ³ÝÇ ·áñÍáõÝ ûųݹ³ÏáõÃÛ³Ùµ ë»åï»Ùµ»ñ ³ÙëÇÝ ÃÇí 1 Ù³ëݳ߻ÝùÇÝ Ïó³Ï³éáõÛó ýǽÏáõÉï¹³ÑÉÇ×Ç íñ³ ³í³ñïÇÝ Ñ³ëóí»ó Ýáñ ÁÝûñó³ëñ³ÑÇ Ï³éáõó³å³ïáõÙÝ áõ ϳѳíáñáõÙÁ: ²Ûëï»Õ ëï»ÕÍí»É ¿ ·ñ³å³Ñáó³ÛÇÝ Ù³ë, áõë³ÝáճϳÝ, ¹³ë³Ëáë³Ï³Ý /·Çï³Ï³Ý/ ÁÝûñó³ëñ³ÑÝ»ñ, ѳٳϳñ·ã³ÛÇÝ µ³½³ /ßáõñç 110 ÁÝûñóáÕ³Ï³Ý ï»Õáí/: Üáñ ÁÝûñó³ëñ³ÑÁ ͳé³Û»Éáõ ¿ ÑáõÙ³ÝÇï³ñ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ëå³ë³ñÏÙ³Ý ·áñÍÇÝ: ²Ûëï»Õ »Ý ÷á˳¹ñí»É áõ ¹³ñ³Ï³íáñí»É å³ïÙáõÃÛ³Ý, ³ß˳ñѳ·ñáõÃÛ³Ý, Ù³Ýϳí³ñÅáõÃÛ³Ý, Ñá·»µ³ÝáõÃÛ³Ý, Çñ³íáõÝùÇ, ÏñáÝÇ, ÷ÇÉÇëá÷³ÛáõÃÛ³Ý, ù³Õ³ù³·ÇïáõÃÛ³Ý, ëáóÇáÉá·Ç³ÛÇ, ³ñí»ëïÇ, ëåáñïÇ, »ñ³ÅßïáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É ·ñù»ñÁ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ûñí³ Ù³ÙáõÉÁ: ÜáÛ»Ùµ»ñÇ 15-Çó ëÏë³Í ³Ûë ÁÝûñó³ëñ³ÑÁ ·áñÍáõÙ ¿ ÙÇÝ㨠»ñ»ÏáÛ³Ý Å³ÙÁ 20.00 ¨ ûñ³Ï³Ý ëå³ë³ñÏáõÙ ¿ ³í»ÉÇ ù³Ý 1000 áõë³ÝáÕÇ /ëñ³ 30 ïáÏáëÁ û·ïíáõÙ ¿ ÇÝï»ñÝ»ï ϳåÇó/:

   ²Ûë ÁÝûñó³ëñ³ÑÁ ÐäØÐ ·Çï³Ï³Ý ·ñ³¹³ñ³ÝÇ ½³ñ·³óÙ³ÝÝ áõ ³ñ¹Ç³Ï³Ý³óÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í ³é³çÇÝ ù³ÛÉÝ ¿ ¨ Çñ ³Ùµ³Õç³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ ³Ûëûñ ѳÝñ³å»ïáõÃÛ³Ý µáõÑ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ·áñÍáÕ É³í³·áõÛÝ ÁÝûñó³ëñ³ÑÝ ¿:  

   ºñ»ù ѳñϳÝÇ ß»ÝùáõÙ ·ïÝíáÕ ·ñ³¹³ñ³ÝÇ Ý³Ë³ëñ³ÑáõÙ ·áñÍáõÙ »Ý §ÐäØÐ ·ñ³¹³ñ³ÝÁ¦, §Ê³ã³ïáõñ ²µáí۳ݦ, §Üáñ ·ñù»ñ¦, §Ð³Ûáó ·ñ³ïåáõÃÛ³Ý 500-³Ù۳Ϧ Ùßï³Ï³Ý óáõó³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: §Üáñ ·ñù»ñ¦ óáõó³í³Ñ³Ý³ÏáõÙ ï³ñí³ ÁÝóóùáõ٠ϳ½Ù³Ï»ñåí»É ¿ ßáõñç ѳñÛáõñ óáõó³¹ñáõÃÛáõÝ ¨ Ý»ñϳ۳óí»É ³í»ÉÇ ù³Ý 2200 Ýáñ ·Çñù áõ ³ÛÉ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ:

   27 ³ÙëáõÙ ÇÝï»ñÝ»ïáõÙ ·áñÍáÕ mankavarzh.do.am ϳÛù ¿ ³Ûó»É»É ³í»ÉÇ ù³Ý 67077 Ù³ñ¹ ³ß˳ñÑÇ 84 »ñÏñÇó:

²Ûë ϳÛùáõÙ ¿ ï»Õ³¹ñí»É ʳã³ïáõñ ²µáíÛ³ÝÇ ³Ýí³Ý ÐäØÐ-ÇÝ ³éÁÝûñ Ù³Ýϳí³ñųÑá·»µ³Ý³Ï³Ý ¨ ÷ÇÉÇëá÷³ÛáõÃÛ³Ý 020 Ù³ëݳ·Çï³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç 2011 Ãí³Ï³ÝÇ Ï³½ÙÁ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ¹áÏïáñ³Ï³Ý ¨ ûÏݳÍáõ³Ï³Ý ³ï»Ý³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ³½¹»ñÁ:

   êï»ÕÍí»É ¨ ·ñ³¹³ñ³ÝÇ Ý³Ë³ëñ³ÑáõÙ ·áñÍáõÙ ¿ §¶ñùÇ Ã³Ý·³ñ³Ý¦ óáõó³¹ñáõÃÛáõÝÁ, áñ ÑÇÙݳϳÝáõÙ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ ¿ ÐäØÐ ³Ýó³Í 90 ï³ñí³ å³ïÙáõÃÛáõÝÁ: ¶ñ³¹³ñ³ÝÇ Ý³Ë³ëñ³ÑáõÙ óáõó³¹ñíáõÙ ¿ §ÐäØÐ-Ý ºñÏñáñ¹ ѳٳß˳ñѳÛÇÝ å³ï»ñ³½ÙáõÙ¦, §ÐäØÐ-Ý ²ñó³ËÛ³Ý ³½³ï³Ù³ñïáõÙ¦ »ñÏÏáÕÙ ß³ñÅ³Ï³Ý óáõó³¹ñáõÃÛáõÝÁ:

   2010 Ã-Ç ÑáõÝí³ñÇÝ ·ñ³¹³ñ³ÝÁ Çñ³Ï³Ý³óñ»ó Çñ ³é³çÇÝ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛáõÝÁ ¨ ïå³·ñ»ó ÐäØÐ ³ß˳ï³ÏÇóÝ»ñÇ Ñáµ»ÉÛ³ÝÝ»ñÇÝ ÝíÇñí³Í §ÐÇß³ñÅ³Ý ï³ñ»Ãí»ñ 2010¦ ï»Õ»Ï³ïáõÝ:

   2011 Ã-ÇÝ ïå³·ñ»É ¿ §ÐÇß³ñÅ³Ý ï³ñ»Ãí»ñ 2011¦ ï»Õ»Ï³ïáõÝ, §2010 Ãí³Ï³ÝÇ É³í³·áõÛÝ ÁÝûñóáÕ¦ ï»Õ»Ï³ïáõÝ /ѳٳÝáõÝ ÙÇçáó³éÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáí/, §2011 Ãí³Ï³ÝÇ É³í³·áõÛÝ ÁÝûñóáÕ¦ տեղեկատուն /ѳٳÝáõÝ ÙÇçáó³éÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáí/¦ §Ê³ã³ïáõñ ²µáíÛ³ÝÇ ³Ýí³Ý ÐäØÐ é»ÏïáñÝ»ñÁ¦, §Ø³Ýϳí³ñŦ ûñÃÇ ËÙµ³·ÇñÝ»ñÁ¦ Ï»Ýë³Ù³ï»Ý³·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, §²ï»Ý³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñ. 1968-2010¦ Ù³ï»Ý³·Çï³Ï³Ý ó³ÝÏÁ, §²É»ù. å³ïÏ»ñ³·Çñù¦ ³ÉµáÙÁ /ѳٳÝáõÝ Ýϳñã³Ï³Ý óáõó³Ñ³Ý¹»ëÇ ³ñ¹ÛáõÝùáí/: ÐäØÐ 90-³ÙÛ³ÏÇ Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ ïå³·ñáõÃÛ³Ý ¿ å³ïñ³ëïáõÙ §²í³ñï»É »Ý ʳã³ïáõñ ²µáíÛ³ÝÇ ³Ýí³Ý ÐäØÐ-ݦ Ï»Ýë³·ñ³Ï³Ý ѳÝñ³·Çï³ñ³ÝÁ: 

¶ñ³¹³ñ³ÝÁ 2011 Ãí³Ï³ÝÇ ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 27-ÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåí»ó §2011 Ãí³Ï³ÝÇ É³í³·áõÛÝ ÁÝûñóáÕ¦ ѳݹ»ëÁ, áñÇÝ Ù³ëݳÏó»óÇÝ ´àôÐ-Ç Õ»Ï³í³ñÝ»ñÁ, ¹»Ï³ÝÝ»ñ, ³ÙµÇáÝÇ í³ñÇãÝ»ñ, ÍÝáÕÝ»ñ, ·»Ý»ñ³ÉÝ»ñ, ³ÛÉ ´àôÐ-»ñÇ ·Çï³Ï³Ý ·ñ³¹³ñ³ÝÝ»ñÇ ïÝûñ»ÝÝ»ñ, ·ñáÕÝ»ñ, ÐÐ ²½·³ÛÇÝ ·ñ³¹³ñ³ÝÇ ³ß˳ï³ÏÇóÝ»ñ, Ùï³íáñ³Ï³ÝÝ»ñ: 13 É³í³·áõÛÝÝ»ñÇÝ ÝíÇñí»ó ³í»ÉÇ ù³Ý 250 Ùdzíáñ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ /Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÇÝ îÇ·ñ³Ý ä»ïñáëÛ³ÝóÇ Ñ»ÕÇÝ³Ï³Í 5-³Ï³Ý ¨ ³ÛÉ ÝíÇñ³ïáõÝ»ñÇ ·ñù»ñ ¨ Ù»Ï ýÇÉÙ/:

   ¶ñ³¹³ñ³ÝÇ óáõó³ëñ³ÑÇ §òáõó³Ñ³Ý¹»ë³ÛÇݦ å³ïÇÝ 2012 Ãí³Ï³ÝÇ ÑáõÝí³ñ-ÑáõÝÇë ³ÙÇëÝ»ñÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåí»É ¿ ÐäØÐ ·»Õ³ñí»ëïÇ, ݳ˳¹åñáó³Ï³Ý, ëϽµÝ³Ï³Ý ¨ ѳïáõÏ ÏñÃáõÃÛ³Ý ý³ÏáõÉï»ïÝ»ñÇ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ, ¹³ë³ËáëÝ»ñÇ, ßñç³Ý³í³ñïÝ»ñÇ 5 ³Ýѳï³Ï³Ý ¨ ˳éÁ óáõó³Ñ³Ý¹»ë:


գիտական գրադարանի տնօրեն

Տիգրան ՊԵՏՐՈՍՅԱՆՑ
Просмотров: 1537 | Добавил: Mankavarj | Рейтинг: 5.0/500
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Փնտրել
Օրացույց
«  Հուլիս 2012  »
ԵրկԵրքՉրքՀնգՈւբՇբԿր
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Արխիվ
Block title
Block content
ԿԱՅՔԻ ՕՊԵՐԱՏՈՐ ԱՐՄԵՆ ԷԴՈՒԱՐԴԻ ՄԿՐՏՉՅԱՆ.e-mail-armen193@mail.ru© 2022 Хостинг от uCoz