Երեքշաբթի, 17.05.2022, 01:13
Ցանկ
Հարցումներ
Որ ԲՈՒՀի ուսանող եք(եղել)
Всего ответов: 16487
Օնլայն-Օֆլայն

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Մուտքի ձև
free counters
Главная » 2011 » Օգոստոս » 24 » ԳԻՏԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆԻՑ ՕԳՏՎԵԼՈՒ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ
16:02
ԳԻՏԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆԻՑ ՕԳՏՎԵԼՈՒ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ
ʳã³ïáõñ ²µáíÛ³ÝÇ ³Ýí³Ý
ѳÛÏ³Ï³Ý å»ï³Ï³Ý Ù³Ýϳí³ñÅ³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ
·Çï³Ï³Ý ·ñ³¹³ñ³ÝÇó û·ïí»Éáõ ϳÝáÝÝ»ñÁ

 

                ÐäØÐ ·Çï³Ï³Ý ·ñ³¹³ñ³ÝÁ ëï»ÕÍí»É ¿ 1922 Ã-Ç ë»åï»Ùµ»ñÇ 30-ÇÝ:

            ÐäØÐ ·Çï³Ï³Ý ·ñ³¹³ñ³ÝáõÙ ³Ûëûñ ѳßí³ñÏíáõÙ ¿ ³í»ÉÇ ù³Ý 600.000 Ùdzíáñ ·Çñù:

            ¶Çï³Ï³Ý ·ñ³¹³ñ³ÝÁ µ³Õϳó³Í ¿ Ñ»ï¨Û³É µ³ÅÇÝÝ»ñÇó.

            *   ëå³ë³ñÏÙ³Ý,

            *   ѳٳÉñÙ³Ý ¨ Ùß³ÏÙ³Ý,

            *   ·ñ³å³ÑáóÇ,

            *   Ù³ï»Ý³·ÇïáõÃÛ³Ý,

            *   ѳٳϳñ·ã³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ³íïáÙ³ï³óÙ³Ý /նոր է ստեղծվելու/:

            ¶Çï³Ï³Ý ·ñ³¹³ñ³ÝÝ áõÝÇ Ý³¨ ÑáõÙ³ÝÇï³ñ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý, µÝ³·Çï³Ù³Ã»Ù³ïÇÏ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¨ Ù³ÙáõÉÇ ëå³ë³ñÏÙ³Ý ÁÝûñó³ëñ³ÑÝ»ñ:

            ¶Çï³Ï³Ý ·ñ³¹³ñ³ÝÇó û·ïí»Éáõ ϳÝáÝÝ»ñÁ.

            *   ¶ñ³¹³ñ³ÝÇó û·ïí»Éáõ Ëñ³íáõÝù áõÝ»Ý ÐäØÐ åñáý»ëáñ³¹³ë³Ëáë³Ï³Ý ϳ½ÙÁ, ³ëåÇñ³ÝïÝ»ñÁ, ѳÛóáñ¹Ý»ñÁ, áõë³ÝáÕÝ»ñÁ, ³í³· ¹åñáóÇ áõëáõóÇãÝ»ñÁ ¨ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÁ, ³ÛÉ ´àôÐ-»ñÇ ¹³ë³ËáëÝ»ñÁ ¨ áõë³ÝáÕÝ»ñÁ,  ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÁ, ·Çï³Ï³Ý ·ñ³¹³ñ³ÝÇ ,,ä³ïíá ÁÝûñóáÕÝ»ñÁ,,: ì»ñçÇÝÝ»ñë ·Çï³Ï³Ý ·ñ³¹³ñ³ÝÇ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ϳñáÕ »Ý û·ïí»É ·Çï³Ï³Ý ·ñ³¹³ñ³ÝÇ ïÝûñÇÝáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ë³ÑÙ³Ýí³Í ϳñ·Ç ѳٳӳÛÝ:

            *   ¶Çï³Ï³Ý ·ñ³¹³ñ³ÝÇ µ³Å³Ýáñ¹ ϳ٠ÁÝûñóáÕ ¹³éݳÉáõ ѳٳñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ êå³ë³ñÏÙ³Ý µ³ÅÇÝ /ÑÇÝ ß»ÝùÇ ³é³çÇÝ Ñ³ñÏ/ Ý»ñϳ۳óÝ»É Ñ»ï¨Û³É ÷³ëï³ÃÕûñÁ` »ñÏáõ Éáõë³Ýϳñ /3x4 ã³÷Ç/, åñáý»ëáñ³¹³ë³Ëáë³Ï³Ý ϳ½ÙÇ Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñÁ` ï»Õ»Ï³Ýù ϳ¹ñ»ñÇ µ³ÅÝÇó, áñï»Õ å»ïù ¿ Ýßí³Í ÉÇÝÇ Ý»ñϳ۳óÝáÕÇ Ï³ñ·³íÇ׳ÏÁ ¨ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·ñÇ ï¨áÕáõÃÛáõÝÁ, ³ëåÇñ³ÝïÝ»ñÁ ¨ ѳÛóáñ¹Ý»ñÁ` ï»Õ»Ï³Ýù ³ëåÇñ³Ýïáõñ³ÛÇ µ³ÅÝÇó, áõë³ÝáÕÝ»ñÁ` áõëÝáÕ³Ï³Ý ·ñùáõÛÏÁ ϳ٠ï»Õ»Ï³Ýù ý³ÏáõÉï»ïÇ ¹»Ï³Ý³ïÇó, ³í³· ¹åñáóÇ áõëáõóÇãÝ»ñÁ ¨ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÁ` ï»Õ»Ï³Ýù ¹åñáóÇ ïÝûñÇÝáõÃÛáõÝÇó: ²ÛÉ µáõÑ»ñÇ Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñÁ, ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÁ, ,,ä³ïíá ÁÝûñóáÕÝ»ñÁ,,` ݳ¨  ³ÝÓݳ·Çñ:

            *   ÀÝûñóáÕ³Ï³Ý ïáÙëÁ ÁÝûñóáÕÇÝ Çñ³íáõÝù ¿ ï³ÉÇë, ïÝûñÇÝáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ë³ÑÙ³Ýí³Í ϳñ·áí, û·ïí»Éáõ ·Çï³Ï³Ý ·ñ³¹³ñ³ÝÇ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇó: ²ÛÝ ïñíáõÙ ¿ áñáß³ÏÇ Å³ÙÏ»ïáí` ϳËí³Í ÁÝûñóáÕÇ Ñ³Ù³Éë³ñ³Ý³Ï³Ý ϳñ·³íÇ׳ÏÇó. µ³Ï³É³íñdzïÇ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ` ãáñë ï³ñÇ, Ù³·Çëïñ³ïáõñ³ÛÇ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ` »ñÏáõ ï³ñÇ, ³ëåÇñ³ÝïÝ»ñÇ ¨ ѳÛóáñ¹Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ` »ñ»ù ï³ñÇ, åñáý»ëáñ³¹³ë³Ëáë³Ï³Ý ϳ½ÙÇ Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ` Ýñ³ Ñ»ï ÏÝù³Í å³Ûٳݳ·ñÇ ï¨áÕáõÃÛ³Ùµ, ³ÛÉ ´àôÐ-»ñÇ Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñÇ, ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ` Ù»Ï ï³ñÇ, ,,ä³ïíá ÁÝûñóáÕÝ»ñÇ,, ѳٳñ` ³ÝųÙÏ»ï:

                 *    Ընթերցողական տոմսը ներկայացվում է`

  • գրադարան և ընթերցասրահ մտնելիս,
  • գրքեր, տպագիր այլ նյութեր ստանալու ժամանակ,
  • տնօրինության պահանջով:

                 *    Արգելվում է ընթերցողական տոմսը ուրշին տալը:

                 *     Գիրքը, տպագիր այլ նյութերը փչացնողը ենթակա է պատասխանատվության:

                 *    Գիրք կորցնողը պարտավոր է վերականգնել նույն գիրքը կամ դրա փոխարեն վերադարձնել տասնա- պատիկ արժեքի այլ գիրք:

                *    Ընթերցողը պարտավոր է լռություն պահպանել գրադարանում և ընթերցասրահում:

            

            *   ¶ñ³¹³ñ³ÝÝ áõÝÇ http://mankavarzh.do.am ¿É»ÏïñáݳÛÇÝ Ï³ÛùÁ: Øáõïù ·áñÍ»Éáí ϳÛùÇ ,,¶ñ³å³Ñáó,, µ³ÅÝÇ Ñ»ï¨Û³É ѳëó»` www.armunicat.am:8991/ARMA, ÁÝûñóáÕÁ ϳñáÕ ¿ ÷Ýïñ»É Çñ»Ý Ñ»ï³ùñùñáÕ ·ÇñùÁ` Ýß»Éáí ϳ٠Ýñ³ í»ñݳ·ÇñÁ, ϳ٠ѻÕÇݳÏÇ ³ÝáõÝÁ, Ññ³ï³ñ³ÏÙ³Ý ï³ñ»ÃÇíÁ, ï»ÕÁ, ·ñùÇ Ã»Ù³ïÇϳÝ, ýáñÙ³ïÁ, ×ßï»É áñ ·ñ³¹³ñ³Ýáõ٠ϳ ïíÛ³É ·ÇñùÁ ¨ ϳï³ñ»É ¿É»ÏïñáݳÛÇÝ å³ïí»ñ: ¾É»ÏïñáݳÛÇÝ ù³ñï³ñ³ÝáõÙ Ùáõïù³·ñí³Í ¿ Ùáï 1,5 ÙÇÉÇáÝ Ùdzíáñ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ:

            γÛùÇ ,,¶ñ³å³Ñáó,, µ³ÅÝáõÙ ³éϳ ¿ ݳ¨ ,,¾É»ÏïñáݳÛÇÝ å³ß³ñÝ»ñ,, å³ÑáóÁ, áñáï»Õ ó³Ýϳó³Í µÝ³·³í³éÇ í»ñ³µ»ñÛ³É Ï³ñ»ÉÇ ¿ ·ïÝ»É ³ñï³ë³ÑÙ³ÝÛ³Ý ·Çï³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý å³ß³ñÝ»ñ:

            г۳ëï³ÝÛ³Ý ·ñ³¹³ñ³ÝÝ»ñÇ ·ñ³å³ß³ñÇ Ù³ï»Ý³·Çï³Ï³Ý ï»Õ»Ï³ïáõ ³ÕµÛáõñ ¿ ¿É»ÏïñáݳÛÇÝ Ñ³Ù³Ñ³í³ù ·ñ³óáõó³ÏÁ, áñÇó û·ïí»Éáõ ѳٳñ å»ïù ¿ ³Ûó»É»É ÇÝï»ñÝ»ï³ÛÇÝ Ñ»ï¨Û³É ϳÛù»ñÁ.

 

            http://www.armunicat.am:8991/ARMA /ѳۻñ»Ý/

            http://www.armunicat.am:8991/ALEPH /³Ý·É»ñ»Ý/

           

            ¾É»ÏïñáݳÛÇÝ Ñ³Ù³Ñ³í³ù ·ñ³óáõó³ÏÇ ¨ Ýñ³ÝÇó û·ïí»Éáõ ϳÝáÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ Ñ³í»ÉÛ³É ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ëï³Ý³Éáõ ѳٳñ å»ïù ¿ ³Ûó»É»É ÐäØÐ ·Çï³Ï³Ý ·ñ³¹³ñ³Ý:

 

            ÐäØÐ ·Çï³Ï³Ý ·ñ³¹³ñ³ÝÇ ïÝûñ»ÝÝ ¿ å³ïÙ³µ³Ý îÇ·ñ³Ý ä»ïñáëÛ³ÝóÁ:

 

                ÐäØÐ ·Çï³Ï³Ý ·ñ³¹³ñ³Ý

                ÐäØÐ µ³ñÓñ³Ñ³ñÏ ß»Ýù

                Ñ»é. /+37410/ 567444
Просмотров: 1880 | Добавил: Mankavarj | Рейтинг: 5.0/130
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Փնտրել
Օրացույց
«  Օգոստոս 2011  »
ԵրկԵրքՉրքՀնգՈւբՇբԿր
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Արխիվ
Block title
Block content
ԿԱՅՔԻ ՕՊԵՐԱՏՈՐ ԱՐՄԵՆ ԷԴՈՒԱՐԴԻ ՄԿՐՏՉՅԱՆ.e-mail-armen193@mail.ru© 2022 Хостинг от uCoz