Երեքշաբթի, 27.02.2024, 18:51
Ցանկ
Հարցումներ
Ինչ գրքեր եք նախընտրում
Всего ответов: 11368
Օնլայն-Օֆլայն

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Մուտքի ձև
free counters
Главная » 2010 » Դեկտեմբեր » 23 » ,,2010 Թ. ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ԸՆԹԵՐՑՈՂ,,
16:17
,,2010 Թ. ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ԸՆԹԵՐՑՈՂ,,
³é³çÇÝ ³Ý·³Ù

Êð²ÊàôêìºòÆÜ È²ì²¶àôÚÜ ÀܺðòàÔܺðÀ

22.12.2010 թ.

 Ê³ã³ïáõñ ²µáíÛ³ÝÇ ³Ýí³Ý ѳÛÏ³Ï³Ý å»ï³Ï³Ý Ù³Ýϳí³ñÅ³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ·Çï³Ï³Ý ·ñ³¹³ñ³ÝÁ ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù Çñ ³í»ÉÇ ù³Ý 17 ѳ½³ñ ÁÝûñóáÕÝ»ñÇ ÃíÇó ÁÝïñ»É ¿ñ 2010 Ãí³Ï³ÝÇ É³í³·áõÛÝ ÁÝûñóáÕÝ»ñÇÝ: Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ ý³ÏáõÉï»ïÇó ÁÝïñí»É ¿ñ ³Ù»Ý³µ³ñÓñ ÁÝûñóáÕ³Ï³Ý óáõó³ÝÇß áõÝ»óáÕ Ù»Ï³Ï³Ý áõë³ÝáÕ: ´³ó³éáõÃÛáõÝ ¿ñ ³ñí»É Ñá·»µ³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ëáóÇ³É³Ï³Ý Ù³Ýϳí³ñÅáõÃÛ³Ý ý³ÏáõÉï»ïÇ Ñ³Ù³ñ: ²Ûë ý³ÏáõÉï»ïÇó ÁÝïñí»É ¿ñ »ñÏáõ áõë³ÝáÕ: ºñÏñáñ¹Á ½ÇÝíáñ³Ï³Ý Ñá·»µ³ÝáõÃÛ³Ý µ³ÅÝÇó ¿ñ:

È³í³·áõÛÝ ÁÝûñóáÕÝ»ñÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÁ ÑáõÝí³ñ-ÝáÛ»Ùµ»ñ ³ÙÇëÝ»ñÇÝ ·ñ³¹³ñ³ÝÇó í»ñóñ»É ¿ ѳñÛáõñÇó ³í»ÉÇ ·Çñù:

¸»Ïï»Ùµ»ñÇ 22-ÇÝ ÏáõÉïáõñ³ÛÇ ý³ÏáõÉï»ïÇ ¹³ÑÉÇ×áõÙ ³Ýóϳóí»ó ѳݹ»ë ÝíÇñí³Í É³í³·áõÛÝ ÁÝûñóáÕÝ»ñÇÝ: гݹ»ëÇÝ Ù³ëݳÏóáõÙ ¿ÇÝ ÐäØÐ é»ÏïáñÇ å³ßïáݳϳï³ñ, åñáý»ëáñ è.ØÇñ½³Ë³ÝÛ³ÝÁ, ÐäØÐ åñáé»ÏïáñÝ»ñ, í³ñãáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, µ³ÅÇÝÝ»ñÇ å»ï»ñ, ý³ÏáõÉï»ïÝ»ñÇ ¹»Ï³ÝÝ»ñ, ³ÙµÇáÝÝ»ñÇ í³ñÇãÝ»ñ, ¹³ë³ËáëÝ»ñ, áõë³ÝáÕÝ»ñ: гݹ»ëÇÝ Ññ³íÇñí³Í ¿ÇÝ ¨ Ù³ëݳÏó»óÇÝ ÐÐ ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ å³ï·³Ù³íáñÝ»ñ, ÐÐ ÏñÃáõÃÛ³Ý ¨ ·ÇïáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý, ÐÐ ¼àô Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñ, ÐäØÐ ßñç³Ý³í³ñï ѳٳÛÝù³å»ï»ñ, ¹åñáóÇ ïÝûñ»ÝÝ»ñ, ѳÛïÝÇ µ³Ý³ëï»ÕÍÝ»ñ, ³ñӳϳ·ÇñÝ»ñ, óճå»ï³ñ³ÝÝ»ñÇ ³ß˳ï³ÏÇóÝ»ñ, µáõÑ³Ï³Ý ¨ ѳÝñ³ÛÇÝ ·ñ³¹³ñ³ÝÝ»ñÇ ïÝûñ»ÝÝ»ñ:

ÐäØÐ ·Çï³Ï³Ý ·ñ³¹³ñ³ÝÇ ïÝûñ»Ý î.ä»ïñáëÛ³ÝóÁ Ù»Ï ³é Ù»Ï µ»Ù Ññ³íÇñ»ó É³í³·áõÛÝÝ»ñÇÝ` سñÇÝ» гñáõÃÛáõÝÛ³ÝÇÝ ¥Ñá·»µ³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ëáóÇ³É³Ï³Ý Ù³Ýϳí³ñÅáõÃÛ³Ý ý³ÏáõÉï»ï¤, ²Éµ»ñï ²µñ³Ñ³ÙÛ³ÝÇÝ ¥Ñá·»µ³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ëáóÇ³É³Ï³Ý Ù³Ýϳí³ñÅáõÃÛ³Ý ý³ÏáõÉï»ï, ½ÇÝíáñ³Ï³Ý Ñá·»µ³Ý¤, гëÙÇÏ ¶³ÉëïÛ³ÝÇÝ ¥Ï»Ýë³µ³ÝáõÃÛ³Ý, ùÇÙdzÛÇ ¨ ³ß˳ñѳ·ñáõÃÛ³Ý ý³ÏáõÉï»ï¤, Ø»ÉÇÝ» ê³ý³ñÛ³ÝÇÝ ¥ýǽÇϳï»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý ý³ÏáõÉï»ï¤, ܳñ» ¼ÇñáÛ³ÝÇÝ ¥·»Õ³ñí»ëïÇ ý³ÏáõÉï»ï¤, ¶ñ»ï³ ´³ÏáõÝóÇÝ ¥Ù³Ã»Ù³ïÇϳÛÇ ¨ ÇÝýáñÙ³ïÇϳÛÇ ý³ÏáõÉï»ï¤, ¶³µñÇ»É Ü³Ñ³å»ïÛ³ÝÇÝ ¥å³ïÙáõÃÛ³Ý ¨ Çñ³í³·ÇïáõÃÛ³Ý ý³ÏáõÉï»ï¤, ²Õ³íÝÇ Â³¹¨áëÛ³ÝÇÝ ¥µ³Ý³ëÇñ³Ï³Ý ý³ÏáõÉï»ï¤, лñÙÇÝ» ì³ñ¹³ÝÛ³ÝÇ ¥ûï³ñ É»½áõÝ»ñÇ ý³ÏáõÉï»ï¤, ²ëïÕÇÏ Ü»ñëÇëÛ³ÝÇÝ ¥ÏáõÉïáõñ³ÛÇ ý³ÏáõÉï»ï¤, ܳñÇÝ» úѳÝÛ³ÝÇÝ ¥Ý³Ë³¹åñáó³Ï³Ý ëϽµÝ³Ï³Ý ¨ ѳïáõÏ ÏñÃáõÃÛ³Ý ý³ÏáõÉï»ï¤:

Üñ³Ýó íϳ۳ϳÝÝ»ñ ¨ Ýí»ñÝ»ñ ѳÝÓÝ»óÇÝ ¹³ÑÉÇ×áõÙ ·ïÝíáÕ Ñ³ÛïÝÇ ³ÝÓÇÝù:

È³í³·áõÛÝ»ñÇÝ áÕçáõÝ»ó ¨ Ñ³çáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ Ù³Õûó ÐäØÐ é»ÏïáñÇ å³ßïáݳϳï³ñ, åñáý»ëáñ è.ØÇñ½³Ë³ÝÛ³ÝÁ: àÕçáõÛÝÇ Ëáëù ³ë³óÇÝ åñáý»ëáñÝ»ñ ²»ÉÇï³ ¸áÉáõ˳ÝÛ³ÝÁ, سñïÇÝ ¶ÇɳíÛ³ÝÁ, ²í»ïÇù Æë³Ñ³ÏÛ³ÝÇ ³Ýí³Ý ·ñ³¹³ñ³ÝÇ ïÝûñ»Ý, ÐäØÐ ßñç³Ý³í³ñï гëÙÇÏ Î³ñ³å»ïÛ³ÝÁ ¨ áõñÇßÝ»ñ:

²ãùÇ ÁÝÏ³Í ÁÝûñóáÕ-áõë³ÝáÕÝ»ñÇ Ù»Í³ñáõÙÁ áõÝ»ñ ¹³ëïdzñ³Ïã³Ï³Ý áõÕÕí³ÍáõÃÛáõÝ ¨ ³Ýå³ï׳é ѳçáñ¹ ï³ñÇÝ»ñÇÝ Ï¹³éݳ ³í³Ý¹³Ï³Ý:

 

Հ.ԳՅՈԶԱԼՅԱՆ
,,Ավանգարդ,,, 2010 թ., 22 դեկտեմբերի, թիվ 48, էջ 5

Просмотров: 1598 | Добавил: Mankavarj | Рейтинг: 5.0/263
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Փնտրել
Օրացույց
«  Դեկտեմբեր 2010  »
ԵրկԵրքՉրքՀնգՈւբՇբԿր
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Արխիվ
Block title
Block content
ԿԱՅՔԻ ՕՊԵՐԱՏՈՐ ԱՐՄԵՆ ԷԴՈՒԱՐԴԻ ՄԿՐՏՉՅԱՆ.e-mail-armen193@mail.ru© 2024 Хостинг от uCoz