Հինգշաբթի, 21.06.2018, 07:52
Ցանկ
Հարցումներ
Օգտվում եք մեր գրադարանից
Всего ответов: 11050
Օնլայն-Օֆլայն

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Մուտքի ձև
free counters
Главная » Архив материалов
1.    ,,ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀՊՄՀ ՌԵԿՏՈՐՆԵՐԸ,,

20.03.2011 թ.

     Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի 90-ամյակի նախօրյակին ՀՊՄՀ գիտական գրադարանը հրատարակել է ,,Խաչատուր Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ ռեկտորները,, կենսամատենագիտությունը: Ներկայացվել են բոլոր 18 ռեկտորների կենսագրականները և հրատարակած գրքերի ցանկը: Հավելվածում ներկայացվել է 1921 թվականին Երևանի պետական համալսարանի կազմում բացված մանկավարժական ֆակուլտետի հիմնադիր դեկան Գուրգեն Էդիլյանի կենսագրությունն ու հրատարակած գրքերի ցուցակը: Գրքի 42-44 էջերում տպագրվել է ՀՊՄՀ գիտական գրադարանի հրատարակությունների մասին տեղեկատվություն:

     Ստորև ներկայացնում ենք գրքի առաջաբանը:

... Читать дальше »
Просмотров: 1208 | Добавил: Mankavarj | Дата: 20.03.2011 | Комментарии (0)

ՆՈՐ ՑՈՒՑԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
15.02.2011 թ.

     Գիտական գրադարանի թանգարանի ,,Հոբելյանական,, ցուցավահանակում բացվել է նոր ցուցադրություն նվիրված Հայոց ազատագրական շարժման մեծագույն գործիչներից մեկին` Զորավար Անդրանիկին: Ծննդյան օրվա առթիվ ներկայացված են Անդրանիկի հեղինակած ,,Մշո Առաքելոց վանքի կռիվը,, գիրքը,  նրա մասին գրված գիտական ու գեղարվեստական գրքեր: Արժանահիշատակ ցուցանմուշներ են Հովհաննես Շիրազի երկու բանաստեղծությունների ինքնագրերը, Սիլվա Կապուտիկյանի, Մարտիրոս Սարյանի ինքնագիր կարծիքները Անդրանիկի մասին, 1916 թվականի փետրվարի 26-ին Անդրանիկին ուղղված դաշնակցական գործիչ Խաչատուր Կարճիկյանի ինքնագիր նամակը:

Ստորև ընթերցողին ենք ներկայացնում Հովհաննես Շիրազի ցարդ չհրատարակված ,,Անդրանիկի սուրը,, ստեղծագործությունը:

                ԱՆԴՐԱՆԻԿԻ ՍՈՒՐԸ
&n ... Читать дальше »
Просмотров: 1115 | Добавил: Mankavarj | Дата: 16.02.2011 | Комментарии (0)

ՀՊՄՀ ԳԻՏԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ՆՈՐ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

03.02.2011 թ.
    
     ՀՊՄՀ գիտական գրադարանը ևս մեկ հրատարակություն իրականացրեց: Տպագրվել է ,,Մանկավարժ,, թերթի խմբագիրները,, կենսամատենագիտությունը: Ներկայացնում ենք հրատարակության առաջաբանը.
     §ÐÇÙݳ¹ñÙ³Ý ûñí³ÝÇó ʳã³ïáõñ ²µáíÛ³ÝÇ ³Ýí³Ý ѳÛÏ³Ï³Ý å»ï³Ï³Ý Ù³Ýϳí³ñÅ³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÁ »Õ»É ¿ »ñÏñÇ Ëáßáñ áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ù»ÏÁ ¨ Ùßï³å»ë ³ñųݳó»É ѳë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý áõ Éñ³ïíáõÃÛ³Ý áõß³¹ñáõÃÛ³ÝÁ: سÝϳí³ñÅ³Ï³Ý Ï³¹ñ»ñ å³ïñ³ëïáÕ Ñ³ëï³ïáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ Ñá¹í³ÍÝ»ñ áõ ѳÕáñ¹áõÙÝ»ñ »Ý ïå³·ñ»É г۳ëï³ÝÇ ·ñ»Ã» µáÉáñ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ã»ñûñÝ áõ Ù³ÙáõÉÇ ³ÛÉ ûñ·³ÝÝ»ñÁ: ê³Ï³ÛÝ ÏÛ³ÝùÇ ... Читать дальше »
Просмотров: 1382 | Добавил: Mankavarj | Дата: 04.02.2011 | Комментарии (0)

ՀԱՄԱՑԱՆՑԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՂԵԿԱՎԱՐԸ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆՈՒՄ

26 Հունվար 2011

  Յունուարի 26-ին Խ. Աբովեանի ան. Հայկական Պետական Մանկավարժական Համալսարանի ռեկտոր, Պրօֆ. Ռուբէն Միրզախանեանը ընդունեց Հայկական Համացանցային Համալսարանի (Վիրտուալ Քոլէջ. www.avc-agbu.org) Նախագահ Երուանդ Զօրեանին եւ ՀԲԸՄ հայաստանեան գրասենեակի տնօրէն Աշոտ Ղազարեանին: Քննարկմանը մասնակցեցին Մանկավարժական Համալսարանի «Սփիւռք» Գիտաուսումնական Կենտրոնի տնօրէն, Պրօֆ. Սուրէն Դանիէլեանը, Միջազգային համագործակցութեան եւ ստանդարտացման վարչութեան պետ Պրօֆ. Նաիրա Յակոբեանը, Գիտութեան վարչութեան պետ Կամօ Վարդանեանը:
  Հանդիպմանը շօշափուեցին երկու համալսարանների համագործակցութեան հիմնահարցեր, այդ թւում` արեւմտահայ ուսուցիչների վերապատրաստութեան եւ պատրաստութեան, արեւմտահայ կրթութեան արդի ... Читать дальше »

Просмотров: 1031 | Добавил: Mankavarj | Дата: 03.02.2011 | Комментарии (0)

,,ՀԱՅՈՑ ԲԱՆԱԿԸ 19 ՏԱՐԵԿԱՆ Է,,
26.01.2011 թ.

     ՀՊՄՀ գիտական գրադարանի ,,Հոբելյանական,, ցուցափեղկում բացվել է ,,Հայոց բանակը 19 տարեկան է,, ցուցահանդեսը:
     Ցուցադրության են դրվել Հայոց բանակի մասին պատմող չորս տասնյակից ավելի գրքեր, ամսագրեր, լուսանկարներ և մի ձեռագիր:
     Ցուցադրության հիմքում Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունն է: Սահմանադրության համապատասխան հոդվածով է ստեղծվել Հայոց բանակը և դարձել մեր պետականության պաշտպանության կարևորագույն պատվարը:
     Այստեղ ցուցադրվում են Հայոց բանակի հիմնադիրներ Վազգեն Սարգսյանի ,,Ոգու փորձություն,,, Սամվել Բաբայանի կենսագրական գրքերը, ՀՀ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի հանրագիտարանային կենսագրական ... Читать дальше »
Просмотров: 1603 | Добавил: Mankavarj | Дата: 26.01.2011 | Комментарии (0)

,,ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ. 1968-2010,,
մատենագիտական ցանկ


20.01.2011 թ.

     ÐäØÐ ·Çï³Ï³Ý ·ñ³¹³ñ³ÝÁ ¨ë Ù»Ï Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óñ»ó: îå³·ñí»É ¿ ÐäØÐ ·ñ³¹³ñ³ÝáõÙ å³ÑíáÕ ÐäØÐ-áõÙ å³ßïå³Ýí³Í ³ï»Ý³ËáëáõÁÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ï»Ý³·Çï³Ï³Ý ó³ÝÏÁ: Ü»ñϳ۳óÝáõÙ »Ýù ·ñùÇ ³é³ç³µ³ÝÁ:

Просмотров: 1059 | Добавил: Mankavarj | Дата: 21.01.2011 | Комментарии (0)

ՀՐԱՏԱՐԱԿՎԵԼ Է ,,ՀԻՇԱՐԺԱՆ ՏԱՐԵԹՎԵՐ 2011,, ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ

17.01.2011 թ.

     ՀՊՄՀ գիտական գրադարանը հրատարակել է ,,Հիշարժան տարեթվեր 2011,, տեղեկատուն:
     Ինչպես ,,Հիշարժան տարեթվեր 2010,, տեղեկատուում, այստեղ ևս ներկայացվել են ՀՊՄՀ պրոֆեսորա-դասախոսական կազմի, վարչապարատի աշխատակիցների, անվանի շրջանավարտների 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100-ամյակներ ունեցող հոբելյարների անունները:
     Առանձին ներկայացված են նաև սպասարկման բնագավառի և այլ ծառայությունների հոբելյան ունեցողների անունները:
     Օրինակ, 2011 թվականին լրանալու է դոկտոր-պրոֆեսոր Դմիտրի Նազարյանի 75, պրոֆեսոր Զեմֆիրա  Երիցյանի, դոցենտներ Շողիկ Ոսկանյանի, Հրաչյա Ասմարյանի, Ռոբերտ Դաշյանի, Շիրին Մարտիրոսյանի, գործավար Նելլի Ավետիքյանի, հյուսն Սպարտակ Սան ... Читать дальше »
Просмотров: 1100 | Добавил: Mankavarj | Дата: 17.01.2011 | Комментарии (0)

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԲԱՍԿԵՏԲՈԼԻ ՀԱՎԱՔԱԿԱՆԻ
 ԱՆԴԱՄՆԵՐԻՆ ՀԱՆՁՆՎԵՑԻՆ ՄԵԴԱԼՆԵՐ

10.01.2011 թ.

     Համալսարանի բասկետբոլի աղջիկների հավաքականը նոր հաջողություն արձանագրեց և 2010 թվականին, երկրորդ տարին անընդմեջ, նվաճեց Երևանի պետական ԲՈՒՀ-երի առաջնության ոսկե մեդալները:
     2010 թվականի դեկտեմբերի 30-ին ՀՊՄՀ գիտխորհրդի դահլիճում անցկացվեց մեծարանքի միջոցառում: ՀՊՄՀ ռեկտորի պաշտոնակատար Ռ.Միրզախանյանը շնորհավորեց համալսարանական մարզուհիներին և նրանց հանձնեց նվաճած ոսկե մեդալները:
     Թեև համալսարանի մարզադահլիճը վերանորոգման ընթացքում էր, բասկետբոլի հավաքականը ջանադրաբար մարզվել էր, բազմաթիվ ընկերական հանդիպումներ կազմակերպել այլ ԲՈՒՀ-երի թիմերի հետ և արդյունում ապահովել հաղթանակը:
     Թիմի ոգին բարձրացնելու գործում մեծ է համալսարանի ղեկավարությա ... Читать дальше »
Просмотров: 1033 | Добавил: Mankavarj | Дата: 11.01.2011 | Комментарии (2)

ՇՆՈՐՀԱՎՈՐ 2011 ԹՎԱԿԱՆ

31.12.2010 թ.

     Ջերմորեն շնորհավորում եմ Հայ ժողովրդի 4503-րդ Նոր տարին:
     Մ.թ.ա. 2492 թվականին Խոշաբ գետի մոտ Հայկ Նահապետի ձեռքով բռնակալ Բելի դեմ տարած հաղթանակով սկսված մեր գիտակցված պատմությունը թող անվախճան շարունակվի:
     Թող համայն հայության Հայաստան պետությունը նորանոր հաղթանակներ գրանցի
2011 թվականին:

  Տիգրան Պետրոսյանց
Просмотров: 1004 | Добавил: Mankavarj | Дата: 31.12.2010 | Комментарии (0)

ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՀՀ ԳԱԱ-ՈՒՄ

28.12.2010 թ.

     Դեկտեմբերի 27-28-ին կայացան ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի անդամների եւ թղթակից-անդամների ընտրութիւններ: Գրականութեան գծով թղթակից-անդամության թեկնածուները լուրջ պայքարի մէջ էին: Հավաքելով 18 միավոր` Խաչատուր Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ հայ գրականության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր, բանասիրական գիտությունների դոկտոր Աելիտա Դոլուխանյանը համոզիչ առավելության հասավ իր մրցակիցների նկատմամբ եւ դարձավ ՀՀ ԳԱԱ թղթակից-անդամ: Նա Խաչատուր Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ վեցերորդ շրջանավարտն է, որ դարձավ Հայոց գիտական կաճառի անդամ:
     Գիտնական մանկավարժը հայտնի է հին գրականության մասին ուշագրավ հրատարակություններով, նրա գիտական կայուն հետաքրքրությունների ծիրում են ... Читать дальше »

Просмотров: 992 | Добавил: Mankavarj | Дата: 31.12.2010 | Комментарии (0)

« 1 2 ... 79 80 81 82 83 84 85 »
Փնտրել
Օրացույց
«  Հունիս 2018  »
ԵրկԵրքՉրքՀնգՈւբՇբԿր
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
Արխիվ
Block title
Block content
ԿԱՅՔԻ ՕՊԵՐԱՏՈՐ ԱՐՄԵՆ ԷԴՈՒԱՐԴԻ ՄԿՐՏՉՅԱՆ.e-mail-armen193@mail.ru© 2018 Хостинг от uCoz